Konkurs: Przeprowadzkowy Maniak!

Zapraszamy klientów firmy Złotnicki oraz wszystkich Internautów do wzięcia udziału w konkursie “Przeprowadzkowy Maniac!

Poniżej zamieszczamy regulamin.

Konkurs prowadzony jest za pośrednictwem naszego profilu na facebook: www.facebook.pl/zlotnickipl

REGULAMIN
§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem konkursu „Przeprowadzkowy Maniac” zwanego dalej „Konkursem”, na zlecenie F.T.P Złotnicki (www.zlotnicki.pl), jest:
Agencja Interaktywna UniStyle
ul. Kościuszki 82/84
REGON: 473291643
NIP: 7272608328
2. Konkurs będzie trwał od 20.09.2013 r. do 31.01.2014 r.
3. W konkursie uczestnicy odpowiadają na pytania konkursowe. W konkursie nagradzana jest pierwsza prawidłowa odpowiedź. Nagrodę wyznacza organizator konkursu przed opublikowaniem pytania konkursowego.
§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, która jest osobą pełnoletnią.
2. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik wyraża zgodę na zasady Konkursu określone w Regulaminie.
3. Warunkami udziału w Konkursie są:
a) zezwolenie na swoim profilu faceook na działanie aplikacji konkursowej.
b) wysłaniu tylko jednej i prawidłowej odpowiedzi na zadane pytanie.
c) na żądanie organizatora dostarczenie kserokopii dokumentu tożsamości.
§ 3. ZASADY KONKURSU
1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest udzielenie prawidłowej odpowiedzi na pytanie konkursowe.
2. Zgłoszenie do udziału w Konkursie następuje poprzez akceptację działania aplikacji konkursowej.
3. Odpowiedzi należy umieszczać na profilu firmowym facebook.pl/zlotnickipl jako komentarz do wątku z pytaniem.
4. Wyboru zwycięzcy dokona organizator konkursu.
5. Wygra osoba która udzieliła prawidłowej odpowiedzi.
6. Jeżeli więcej niż jedna osoba udzieliła prawidłowej odpowiedzi wówczas wygra ta która odpowiedzi udzieliła jako pierwsza.
7. Jeżeli na pytanie będzie możliwych kilka prawidłowych odpowiedzi wówczas wygra ta która jest bliższa prawdy o czym zadecyduje organizator.
8. Informacje o wynikach konkursu zostaną podane na stronie firmowej Facebook. Uczestnik zostanie poinformowany o wygranej za pomocą serwisu Facebook.
§ 4. NAGRODY
1. Nagrody w konkursie są wyznaczane za każdym razem przed opublikowaniem pytania.
2. Fundatorem nagrody jest firma F.T.P. Złotnicki (www.zlotnicki.pl).
3. W celu przekazania przez Organizatora nagrody, zwycięzca Konkursu w ciągu 7 dni od daty otrzymania wiadomości o wygranej, zobowiązany jest przesłać w wiadomości zwrotnej swój adres zamieszkania oraz telefon kontaktowy oraz na żądanie organizatora kserokopię dokumentu tożsamości.
4. Nagroda zostanie wysłana na adres wskazany przez jej zwycięzcę w ciągu 14 dni roboczych od daty spełnienia przez uczestnika warunku z § 4 p. 3.
5. Organizator ponosi koszty przesyłki nagród przyznanych w Konkursie.
§ 5. REKLAMACJE
1. Uwagi do konkursu mogą być reklamowane przez Uczestnika w terminie do 7 dni od zaistnienia uchybienia. Użytkownik powinien przesłać reklamację drogą mailową na adres fbz (@) unistyle.pl, w tytule wiadomości wpisując hasło: „REKLAMACJA”. Użytkownik jest zobowiązany do podania w reklamacji:
a. wyraźnego oznaczenia Uczestnika, pozwalającego na jego identyfikację
b. wyraźnego określenia przedmiotu zastrzeżeń wraz z uzasadnieniem przyczyny ich wniesienia; dokładnej daty zdarzenia (dzień-miesiąc-rok).
c. Zgłoszenia reklamacyjne będą na bieżąco rozpatrywane w terminie nie dłuższym niż 14 dni od zgłoszenia reklamacji, jednak Organizator zastrzega sobie prawo pozostawienia reklamacji bez odpowiedzi, jeżeli dotyczy ona dysfunkcji wynikających z nieznajomości Regulaminu lub niezastosowania się przez Użytkownika do wskazówek udzielanych na bieżąco na łamach strony konkursowej.
d. Rozpatrzenie reklamacji przez Organizatora jest ostateczne.
e. Wszelkie roszczenia z tytułu Konkursu zgłoszone po upływie terminu określonego w ust. 1 nie będą rozpatrywane.
§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 4, poz. 27, z późn. zm.).
Administratorem danych osobowych w konkursie jest:
Agencja Interaktywna UniStyle
ul. Kościuszki 82/84
REGON: 473291643
NIP: 7272608328
2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane wyłącznie w celach przeprowadzenia Konkursu zgodnie z zasadami Regulaminu. Uczestnictwo w Konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody przez uczestnika na przetwarzanie jego danych osobowych w celu realizacji Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. Uczestnik ma prawo do wglądu i sprostowania jego danych osobowych. Podanie przez uczestnika Konkursu danych osobowych jest dobrowolne.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook .
4. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją Konkursu będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
6. Spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby organizatora.
7. Organizator uprawniony jest do dokonywania zmian w regulaminie w każdym czasie o czym poinformuje na profilu facebook.pl/zlotnickipl
8. Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia Konkursu.